top of page
9-145-80-1-1.jpg
9-145-100-1-1.jpg
10-145-80-1-1.jpg
10-145-100-1-1.jpg
9-145-80-1-2.jpg
9-145-100-1-2.jpg
10-145-80-1-2.jpg
10-145-100-1-2.jpg
easydo_-070.jpeg

990 บาท

10-80-50-50-2
กระบะวางสินค้า

แบบ 1ช่อง

ลึก 50เซนติเมตร
กว้าง 50 เซนติเมตร

สูง 80 เซนติเมตร

ขนาดตระกร้า
50 x 50 cm
 
 

1,790 บาท

10-80-50-100-2
กระบะวางสินค้า

แบบ 2ช่อง

ลึก 50เซนติเมตร
กว้าง 10
0 เซนติเมตร
สูง 80 เซนติเมตร

ขนาดตระกร้า
50 x 50 cm
 
 

easydo_-068.jpeg
bottom of page